Bokningsvillkor

Våra Bokningsvillkor

ÅreBjörnen Skidcenter AB Allmänna och bokningsvillkor gällande från 2019-09-01

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR ONLINE HOS SKIDCENTER ÅREBJÖRNEN AB?
Dessa allmänna villkor gäller mellan ÅreBjörnen Skidcenter AB (SC), och den som själv eller genom annan träffar avtal med SC enligt vad som angetts i bekräftelsen (Gästen). Avtalet kan gälla hyra/skidskola och andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

VEM ÄR ANSVARIG?
Ansvarig leverantör är Åre Björnen Skidcenter AB, Fröåvägen 33, 837 97 ÅRE. Tel 0647-134 70 Org.nr. 556497-7055.

AVTALET MM
Som leverantör ansvarar SC gentemot Gästen för vad denne har att fordra till följd av avtalet. Uppgifter i utskick, broschyrer och på hemsida är bindande för SC, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom och Gästen tydligt informeras om ändringen. SC reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel.
Som leverantör är SC skyldiga att se till:
att Gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar via mail.
att bokning eller köp stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen.
SC ansvarar inte för löften som tredjepart kan ha gjort direkt till Gästen utan SC:s vetskap och som SC inte känt till eller borde känna till.
I dessa Allmänna Bokningsvillkor avses med:
Första giltighetsdag – det datum då t. ex skid/cykelhyra/skidskola ska tas i bruk enligt gästens bokning.

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?
Det är Gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att datum och nödvändiga uppgifter är riktiga. Bokningen gäller för såväl SC som för Gästen så snart Gästen betalt gällande produkter/tjänster och SC bekräftat bokningen (ett boknings/ordernummer tilldelas). För konferens och gruppbokningar blir gästens bokning bindande när bekräftelse är skickad.

NÄR SKALL GÄSTEN BETALA?

Gästen skall betala i samband med bokning annars blir inte bokningen genomförd, endast kortbetalning accepteras.

Efter godkänd betalning skickas bekräftelse på bokning (kan dröja upp till 24 tim beroende på trafikbelastning hos tredje part). Ta med bekräftelse på bokning vid ankomst till SC. För konferens och gruppbokningar kan faktura godkännas om detta är avtalat.

AVGIFTSFRI BETALNING VIA INTERNET
Gästen kan betala tryggt, enkelt och avgiftsfritt med VISA, MASTERCARD på skidcenter.se. För att registrera sig/logga in behövs registrerad e-postadress och lösenord för bokning.

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR?
Om gästen inte genomför en bekräftad betalning så genomförs inte bokningen och bekräftelsen uteblir.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA/OMBOKA?
All avbokning sker skriftligen till info@skidcenter.se. Avbokningen måste utfärdas av kund för att accepteras. SC är skyldig att bekräfta kundens avbokning skriftligen. Vid ombokning har SC rätt att ta ut en expeditionsavgift på 195:- per ombokad utrustning. Betalning av expeditionsavgift sker vid ankomst. Ombokningar kan endast ske under innevarande vintersäsong (1/11-1/5) alternativt sommarsäsong (15/6-30/9).
Förbokningar kan avbokas fram till 3 dagar före första giltighetsdag enligt bokning. För avbokning av förbokningar har SC rätt att ta ut en expeditionsavgift på 195:- per bokad utrustning.
Vid avbokning 3-1 dagar före första giltighetsdatum betalar SC tillbaka inbetalt belopp minus 50% av den totalt inbetalda beloppet. SC ska återbetala beloppet senast 30 dagar efter avbokning.
SC behåller 100% av inbetalt belopp för utrustning som inte hämtas senast kl 12 dagen efter första giltighetsdatum.

SNÖGARANTI
SC kan inte som enskild leverantör erbjuda någon snögaranti. Avbokningsregler enligt ovanstående gäller.

OM DET HÄNDER GÄSTEN NÅGOT?
Gästen har rätt att vid sjukdom eller annan ingripande händelse avboka fram till samma dag som Ankomst. Vid uppvisande av giltigt läkarintyg för perioden återbetalar SC 100% av inbetalt belopp enligt ovanstående. Samma regler gäller för grupp och konferens, vid uppvisande av läkarintyg så debiteras ingen bokningsavgift.
Under hyresperioden gäller SC:s hyresregler.

SC:s ÄNDRINGAR OCH GÄSTENS RÄTTIGHETER MM
SC får ändra villkoren för bokningen i den mån Gästen kan erbjudas andra likvärdiga produkter/tjänster. Om arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt bekräftelsen och dessa villkor och SC inte klarar av att erbjuda Gästen andra likvärdiga produkter/tjänster har Gästen rätt att frånträda avtalet. Gästen har också rätt att frånträda avtalet om villkoren ändras väsentligt till hans nackdel. SC måste då betala tillbaka allt som betalats, med avdrag för den nytta Gästen kan ha haft. För att Gästen ska vara berättigad att frånträda avtalet skall han meddela SC snarast möjligt, dock senast kl. 12:00 dag efter Ankomst. Fel som uppstår under vistelsen, skall Gästen anmäla inom skälig tid under vistelsen så att SC får en chans att rätta till det. I annat fall bortfaller Gästens rätt att påtala felet.

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?
För att boka ingå avtal med SC gällande uthyrning/skidskola måste Gästen vara 18 år (med legitimation, annars målsman vid uthämtning). Om Gäst vid uthämtning av bokning inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning. För organiserade grupper, resesällskap med ledare och familjer kan undantag från ovannämnda regler ske efter överenskommelse med SC. Gästen ansvarar själv för att hyresregler upprättade av SC följs och efterlevs utan undantag. Grupp och konferens får hyresregler i samband med utskick av bokningsformulär och beställaren ansvarar för att alla berörda parter får ta del av reglerna.

VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST?
Gästen bör vända sig till SC med eventuella klagomål. Om Gästen och SC inte kommer överens i en förhandling kan de vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

FORCE MAJEURE
Båda Parter har rätt att frånträda avtalet om bokning/köpet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av Parterna kunnat förutse eller påverka.

PERSONUPPGIFTSLAGEN
Vid en bokning uppger du personuppgifter såsom namn, personnummer, adress och telefonnummer. I samband med registrering och bokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i verksamheten för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. ÅreBjörnen Skidcenter AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. Enligt GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig.

VID SKADOR/STÖLD PÅ HYRD UTRUSTNING.

VINTER 1/11 – 30/5

Det tillkommer ingen försäkringskostnad till hyrespriserna.
Vid eventuell stöld eller totalskada tillkommer en administrativ kostnad enlig nedan.

Svart utr, Snowboard 1 000 kr
Röd utr, Ungd Röd 600 kr
Blå utr, Ungd Blå, Längd 400 kr
Alp. Skor, Snowboard skor 400 kr
Barn alp, Barn längd, Hjälm, Övrigt 300 kr
Vid stöld eller totalskada på Fjällpulkor utgår ingen administrativ kostnad utan hyrestagaren står för hela kostnaden.

Sommar 15/6 – 30/9

Vid hyra av cyklar och andra artiklar under sommarperioden ingår ingen försäkring i hyrespriset, försäkring kan heller inte lösas vid hyrtillfället.
Vid skada/stöld så betalar kunden kontant på plats för alla uppkomna kostnader. Kunden erhåller kvitto på uppkommen kostnad för eventuell kontakt med kundens eget försäkringsbolag.

HYRESREGLER
Legitimation är obligatorisk vid all uthyrning (ej grupp och konferens)
All betalning sker i förskott, om inget annat avtalats.
Återbetalning av hyresbeloppet göres endast vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.
Skulle hyresföremålet återlämnas efter hyrestidens utgång debiteras hyra till den dag det återlämnas.
Låntagaren är ersättningsskyldig om förhyrd materiel förekommer eller skadas och självrisk/reparationskostnad bekostas av hyrestagaren (se ovan under VID SKADOR/STÖLD PÅ HYRD UTRUSTNING).
Det åligger låntagaren att använda, sköta och ansvara för all hyrd materiel på bästa sätt.
Det åligger låntagaren att besikta förhyrd materiel.
Utrustningen skall vara rengjord vid återlämnandet, annars debiteras låntagaren rengöring.
Hyresföremålet får icke överlåtas, uthyras eller försäljas av låntagaren.

ÖVRIGT
Vinter 1/11 – 1/5
Uthämtning av bokad utrustning kan ske tidigast från kl. 15 dagen före första giltighetsdatum, och senast kl. 12 dagen efter första giltighetsdatum (för grupp och konferens gäller det som har avtalats i bokningen).
Sommar 15/6 – 30/9
Uthämtning av bokad utrustning kan ske tidigast från kl. 10 dagen för första giltighetsdatum, och senast kl. 12 dagen efter första giltighetsdatum (för grupp och konferens gäller det som har avtalats i bokningen).

I alla priser ingår lagstadgad mervärdesskatt med 25%.