Integritetspolicy

Årebjörnen Skidcenter AB
Fröåvägen 33
83797 Åre
559409-7965
info@skidcenter.se
www.skidcenter.se

1. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också vara exempelvis bokningsnummer. Uppgifter som samlas in för att hantera en bokning
När du bokar/hyr en produkt hos Årebjörnen Skidcenter AB (ÅBSCAB)samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din bokning/hyra.
Om bokningen/hyran omfattar barn samlar vi in dessa uppgifter även för barnet förutsatt att detta krävs för att fullgöra bokningen. Exempel på sådana uppgifter kan vara:

  • Identitetsuppgifter, tex namn, personnummer, adress..
  • Kontaktuppgifter, tex adress och e-postadress..
  • Bokningsuppgifter, tex bokningsnummer, reslängd och vilka produkter du beställt..
  • Information om dina köp, inklusive vad du köpt, när och var du köpte det, hur du betalade eller annan betalningsinformation..
  • Hälsouppgifter, tex längd, vikt och skostorlek för att kunna anpassa tex skidhyran.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

Vi samlar in personuppgifter när du kontaktar oss i syfte att hantera kundförhållandet mellan oss. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster

När du använder någon av våra webbplatser eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, t.ex. ditt IP-nummer om det kan kopplas till fysiska personer.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra gäster i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga individers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. När du lämnar personuppgifter om andra gäster måste du vara säker på att dessa gäster samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss.

2. Hur vi använder och lagrar dina uppgifter

ÅBSCAB rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

ÅBSCAB behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av flera rättsliga grunder, såsom fullgörande av avtalet, baserat på en intresseavvägning eller specifikt samtycke från dig. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis en bokning/hyra.

För att kunna tillhandahålla dig kundservice

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din bokning. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Detta gör vi för att kunna fullgöra avtalet med dig och med stöd av vårt berättigade intresse att ge dig god service. Vi kan också komma att använda de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Utskick av information

När du genomfört en bokning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om din kommande vistelse och erbjudanden kopplade till produkten (dvs. för att fullgöra avtalet och med stöd av vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster).

Marknadsföring och personifiering

Vi vill gärna skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra produkter och tjänster. Vi kan också skicka information om tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig.
Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom att meddela oss per mail på info@skidcenter.se, skriv GDPR/avslut utskick i ämnesraden.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider

Vi sparar aldrig data längre än vad vi behöver och använder enbart dina personuppgifter för de ändamål som framgår av denna policy. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet.
De personuppgifter vi samlar in vid en bokning/hyra sparas i vår kunddatabas i fem år. Om du inom fem år gör en ny bokning/incheckning kommer uppgifter om tidigare bokningar/produkter att sparas ytterligare fem år. Personuppgifterna lagras som underlag för att kunna ge dig ett bättre bokningserbjudande och bättre service.
Om du har registrerat dig från att motta vårt nyhetsbrev kommer vi att spara det uppgifter som behövs för att administrera detta så länge du inte avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller meddelar oss att du inte längre vill motta detta. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick.
Enligt lag är vi skyldiga att bokföra och bevara vissa uppgifter som utgör räkenskapsinformation. Vi måste därför lagra dessa uppgifter i cirka sju år.

3. Utlämning av personuppgifter

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part eller annan användare, utan kommer enbart att användas av ÅBSCAB

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till ÅBSCAB, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Övriga

Om du bokar andra reserelaterade tjänster via oss, t.ex. skidskola eller andra aktiviteter, kan i förekommande fall de personuppgifter som behövs för att leverera den beställda tjänsten lämnas över till den som ska utföra tjänsten. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn och personnummer för alla personer på bokningen, och kontaktuppgifter för bokaren.

4. Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att anonymisera de personuppgifter vi har om dig, och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Detta gör du enkelt genom att maila ÅBSCAB på info@skidcenter.se, skriv GDPR/återkallande av samtycke i ämnes raden.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Kontakta ÅBSCAB på info@skidcenter.se, skriv GDPR/information personuppgifter i ämnesraden.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam.

Cookies

På skidcenter.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. Det kan förekomma att vissa personuppgifter hanteras av cookies på skidcenter.se.

Öppettider:

Mån-Sön 9.00-17.00 fram till den 28 april.

Maj stängt

info@skidcenter.se

+46 647 134 70

ÅreBjörnen Skidcenter  AB
Fröåvägen 33, 837 97 Åre